1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
06.06.2018

Pravidla pro konání zkoušek na Ústavu patologie z předmětu Patologie

 

1) Vypsání termínů zkoušek

Termíny zkoušek budou vypsány v 5. týdnu semestru  na SISu.

Budou vypsány všechny zkušební termíny, v nichž je možné zkoušku konat (včetně dalších termínů zkoušky ze ZS). Tento počet termínů bude konečný. Přihlašování na první část zkouškového období bude otevřena dle harmonogramu koncem března- počátkem dubna.

Prázdninové termíny a druhá polovina zkouškového období se pro zápis otevřou až v posledních dnech hlavního (červnového) zkouškového období.

 

Vypsány budou termíny v těchto obdobích:

 

Předmět z LS

- předtermíny: po splnění studijních povinností nezbytných k absolvování zkoušky (zápočet ze zimního a letního semestru, absolvování zkoušky z mikroskopických preparátů v dřívějším termínu)  v průběhu posledních dvou výukových týdnů

- v řádném zkouškovém období LS (tj. v červnu dle harmonogramu akademického roku)

- v období prázdnin (tj. v červenci a srpnu).

- v 2. části řádného zkouškového období v září (dle harmonogramu akademického roku)

Předmět ze ZS

- v řádném zkouškovém období LS (dle harmonogramu akademického roku)

- první 2 týdny v období prázdnin (v červenci)

- v 2. části řádného zkouškového období v září (dle harmonogramu akademického roku)

 

Poslední termín lze vypsat nejpozději dva týdny před zahájením dalšího

akademického roku (POS 1. LF UK), poté již žádné zkoušky nelze konat ani o jejich konání žádat, a to ani v případě nevyčerpání všech termínů.


 

2) Pravidla zápisu a odhlašování na zkoušku

 

Zahájení zapisování k termínům bude vyznačeno v SISu a bude rozdílné pro jednotlivé skupiny termínů.

 

Bude pro následující skupiny termínů:

- předtermíny + řádné zkouškové období: od 7. týdne.

- letní prázdniny + 2. část zkouškového období v září: po skončení řádných termínů v červnu

Konat zkoušku může student pouze tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má-li splněny všechny rekvizity ke zkoušce.

 

Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu, ale konání zkoušky je kromě zápočtu z daného předmětu limitováno i splněním předmětu, který je (pre)rekvizitou. Student, který nebude mít dané rekvizity splněny, bude před zkouškou při kontrole z termínu vyšrktnut, o čemž obdrží e-mail. Termín tímto odhlášením neztrácí.

 

Zápis na termíny bude možný nejpozději 2 dny před konáním zkoušky.

Odhlašování bude možné do 3 dnů před konáním zkoušky.


 

3) Nedostavení se ke zkoušce a omluva

Student, který se nedostaví ke zkoušce a neomluví se, se nemůže zapsat na další termín (SZŘ UK, čl. 6, odst. 16, POS 1. LF UK čl. 8 a 9). V takovém případě TERMÍN PROPADÁ.

Student se musí omluvit předem (s výjimkou závažných doložitelných důvodů) vedoucímu předmětu:

Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz

či jím pověřené osobě:

Alena Gajdošová, alena.gajdosova@lf1.cuni.cz

a to písemně či elektronicky s vysvětlením a doložením důvodu omluvy.

O přijetí omluvy bude student informován a bude zároveň vyškrnut z původního termínu, a tudíž se bude moci zapsat na termín nový.

Vedoucí předmětu si může vyžádat upřesnění omluvy či jejího důvodu, pokud nebude omluva dostatečná.

4) Opakování zkoušky

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští (SZŘ UK čl. 6, odst. 16). Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky (tamtéž).

Další zkušební termíny nebudou vypsány.

Rovněž nelze konat zkoušky po skončení druhé části zkouškového období v září, resp. po posledním vypsaném termínu. Žádné mimořádné či „děkanské“ termíny nejsou povoleny.

5) Pravidla průběhu zkoušky

Viz. příslušné odkazy:

Průběh zkoušky z patologie – všeobecné lékařství

Průběh zkoušky z patologie - zubní lékařství

počet zobrazení: 5959 poslední aktualizace: 06.06.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.