1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
mbart 15.05.2020

Informace o organizaci distančních zkoušek z patologie

Aktualizované informace o organizaci distančních zkoušek z patologie jsou k dispozici ZDE, nebo také v příloze po rozkliknutí tohoto článku.

mbart 15.05.2020

Aktualizované informace o zápočtech z patologie v letním semestru 2019/2020

Vážení kolegové,

na TOMTO ODKAZU (a po rozkliknutí článku také v příloze) najdete aktualizované informace o organizaci a udělování zápočtů z patologie za letní semestr.

mbart 05.05.2020

Aktualizované informace o organizaci zkoušek z patologie

Vážení kolegové,

od 6. 5. 2020 budou na SIS uveřejněny všechny termíny na letní zkouškové období (možnost přihlašování na první blok, tedy počínaje předtermíny až do 30.6.2020, bude od 12. 5. 2020). V letošním roce je prodloužené zkouškové období a termínů je jako každoročně vypsán velký nadbytek, upozorňujeme ale, že jako každý rok jsou termíny (data i počty) neměnné a jejich žádné další úpravy nejsou možné - se dvěma výjimkami:

1) Jedna z nich souvisí s níže zmíněným čestným prohlášením: „V případě nemožnosti konat zkoušku (či jinou kontrolu studia) prezenčně či při jejím odložení z důvodu kontaktu v rámci dobrovolnictví, by mělo být studentovi umožněno konat zkoušku z uvedeného předmětu distančně. V případě prezenční zkoušky pak v co nejbližší možné době po období od kontaktu, která je pro pracoviště přijatelná, a to vypsáním speciálního termínu, nebude-li v tu dobu řádný termín dostupný.“

2) Druhou potenciální výjimkou bude přesun mezi typy termínů – tedy mezi prezenčními a distančními, jelikož alokaci do jednotlivých typů nejsme aktuálně schopni přesně rozvrhnout a může se v čase měnit.

V SIS jsou uvedeny 2 typy termínů – prezenční a distanční. Způsob průběhu distanční zkoušky je uveřejněn v pokynu děkana 5/2020 (viz https://www.lf1.cuni.cz/document/88297/5-20.pdf).

Na našem pracovišti jsou nastavena kritéria pro možnost distanční zkoušky následovně (nelze si tedy vybrat distanční zkoušení jen na základě nezdůvodněné preference studenta):

1. student se nemůže osobně dostavit k prezenční zkoušce např. z důvodu pobytu v zahraničí

2. student se nemůže dostavit kvůli požadavkům uvedených v „ČESTNÉM PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“ (viz https://www.lf1.cuni.cz/informace-kcestnemu-prohlaseni).

Dále upozorňujeme, že řádné termíny jsou v SIS plánovány od 8:00, nicméně podle počtu studentů a nastaveným karanténním omezením je možné, že budete zváni na jiný čas. Toto by proběhlo vždy individuálně předem, a to emailem či alternativně telefonicky.

mbart 05.05.2020

Aktualizované informace o výuce (platné od 4.5.2020)

Vážení kolegové,

od 11. 5. 2020 je možná rozhodnutím vlády České republiky o dalším zmírnění pandemických opatření v oblasti vysokého školství prezenční výuka ve skupině maximálně 15 studentů. Zároveň usnesení nařizuje, aby student poskytl před prvním vstupem do vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), a aby tito studenti byli osobně přítomní ve vzdělávací instituci pouze pokud jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (viz https://www.lf1.cuni.cz/informace-kcestnemu-prohlaseni).

Na našem pracovišti nicméně i v týdnu od 11. 5. 2020 nadále pokračujeme v plném rozsahu ve výuce distanční formou, jelikož kapacita některých našich skupin přesahuje 15 studentů a ne všichni studenti by se aktuálně mohli dostavit k výuce osobně.

Výjimkou je nově možnost osobních konzultací s jednotlivými vyučujícími, které je však nutné oslovit předem a domluvit si s nimi termín. Nadále platí možnost konzultací distančních cestou Teams.

O dalším vývoji s ohledem na výuku od pondělí 18. 5. 2020 vás budeme včas informovat.

mbart 28.04.2020

Aktualizované informace o výuce (platné od 28.4.2020)

Vážení kolegové,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 23.4.2020, č. 455 (resp. 456) byla s účinností od 27.4.2020 povolena osobní účast studentů na výukových aktivitách (klinická, laboratorní a praktická výuka, osobní konzultace, zkoušení) v maximálním počtu 5 osob.

Vzhledem ke způsobu, jakým je standardně vedena výuka patologie na našem ústavu, není možné tato rozvolněná opatření aplikovat v kontextu vaší výuky a navrátit se k plnému prezenčnímu provozu. Ačkoliv lze očekávat, že v budoucnu dojde k dalšímu rozvolnění těchto pravidel a možnému navýšení počtu studentů na 10 či 20 osob, v současné době nejsou platná opatření pro výuku patologie aktuální.

Proto tedy i nadále příští týden (od 4.5.2020) pokračujeme plně v distanční formě výuky dle zavedeného schématu.

O jakýchkoliv změnách v organizaci výuky, které budou následovat platná nařízení vlády ČR, budete s dostatečným časovým předstihem informováni zavedenými informačními kanály (SIS, web ústavu, MS Teams, skupinový email).

I nadále doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky 1. LF UK a UK, které poskytují nejnovější aktuální informace.

mbart 01.04.2020

Shrnutí výukových aktivit Ústavu patologie během krizových opatření

V návaznosti na současnou reorganizaci výuky jsme pro vás připravili přehledný plakát, který shrnuje organizaci výuky na Ústavu patologie během krizových opatření a možnosti náhrady jednotlivých výukových aktivit.

mbart 29.03.2020

Informace o konání zkoušky z Patologie v letním semestru 2019/2020

Na základě rozhodnutí Rektorátu UK a kolegia děkana 1. LF UK přinášíme aktualizované informace ohledně konání zkoušky z patologie, které jsou dostupné ZDE.

mbart 27.03.2020

Aktualizované informace o organizaci přednášek z Patologie

S účinností od 30.3.2020 jsme aktualizovali organizaci přednášek z patologie - detailní informace jsou k dispozici ZDE.
mbart 25.03.2020

Aktualizované informace o výuce (platné od 30.3.)

Vážení kolegové,
vzhledem ke stále trvajícím krizovým opatřením a nejisté situaci s ohledem na jejich zrušení a návrat standartní výuky jsme pro vás připravili souhrn informací o organizaci výuky na Ústavu patologie v následujícím období.

Výuku s platností od 30.3. přesouváme v maximální možné míře do platformy Microsoft Teams, dle detailů popsaných ve výše uvedeném souhrnném dokumentu. Pro aktualizované informace prosím sledujte naše webové stránky, kde budete o všech změnách včas informováni.

mbart 19.03.2020

Aktualizované informace o fungování 1. LF v nouzovém režimu

Po rozkliknutí článku najdete v příloze ve formě plakátu přehledné shrnutí o fungování naší fakulty v současném nouzovém režimu.

mbart 18.03.2020

Aktualizované požadavky k udělení zápočtu v LS 2019/20

Vzhledem ke stávajícím krizovým opatřením a změnám v organizaci výuky byly pro tento semestr změněny podmínky pro udělení zápočtu.

Nové podmínky pro udělení zápočtu z patologie za letní semestr:

1. Vzhledem k výpadku mikroskopických praktik a nejistotě s ohledem na samostudium histologických preparátů, které obvykle probíhá v květnu-červnu, se ruší praktická zkouška z mikroskopických preparátů, která je jinak nezbytná součást pro udělení zápočtu v letním semestru.

2. Období distanční výuky se započítává do splněných povinností týkajících se požadované prezence. Předpokladem je aktivní spolupráce každého studenta se svým vyučujícím.

Zápočet tedy bude udělen na podkladě splnění požadované prezence (max. 3 omluvené absence, do absenci se nepočítají zmeškaná praktika a semináře v období přerušení prezenční výuky) a aktivního přístupu studenta v období přerušení prezenční výuky (hodnotí kruhový vyučující).

 

mbart 17.03.2020

Informace týkající se výuky v době karanténních opatření

 Vážení kolegové,

vzhledem k současným karanténním opatřením a přerušení osobní účasti na výuce jsme pro vás připravili souhrn informací o dočasném převodu výuky do distanční formy. V příloze najdete detailní informace o možnostech náhrady osobní účasti a o dostupných výukových zdrojích, které budou všechny umístěny na SISu pod jednotlivými předměty.

Všem studentům děkujeme za spolupráci při takto ztížených podmínkách a připomínáme, že v případě dalších dotazů jsou jim k dispozici jejich kruhoví vyučující, kteří s nimi budou zůstávat i nadále v kontaktu.

Pro další informace doporučujeme sledovat stránky 1. LF UK, které jsou průběžně aktualizovány, a také stránky UK.