1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
mbart 15.02.2023

Ústav patologie 1.LF UK a VFN

 
Adresa:
Studničkova 2,
128 00 Praha 2
Telefon (sekretářka): 2 2496 8685

El. adresa (sekretářka): alena.gajdosova@lf1.cuni.cz          

Stránky ústavu na webu VFNzde.
                                           
Ústav patologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je komplexní pracoviště v oboru patologie, zajišťující bioptická vyšetření včetně peroperačních a konzultačních, cytologická a autoptická vyšetření za použití speciálních metodik histochemie, imunohistochemie, elektronové mikroskopie, morfometrie a molekulární biologie, jak pro Všeobecnou fakultní nemocnici, tak pro řadu dalších pracovišť. Bioptická a cytologická vyšetření jsou nenahraditelnou součástí diagnostického a terapeutického procesu. Specializace ústavu je - v souladu s profilací klinik VFN - především v oblasti onkologie, gynekopatologie, hematopatologie, gastroenterologie, uropatologie, nefropatologie, neonatální patologie, endokrinologie a osteopatologie. Pracovníci ústavu provedou během roku bioptická vyšetření asi pro 24 000 pacientů, cytologická vyšetření asi pro 6 000 pacientů.

 

V souvislosti s platností nového občanského zákoníku (NOZ) od 1.1.2014 došlo k poměrně výraznému poklesu počtu provedených pitev. NOZ totiž předpokládá automatický nesouhlas pacienta s pitvou a pro její provedení vyžaduje jeho písemný souhlas. V současné době jsou tedy na fakultních patologiích prováděny pouze pitvy stanovené jako povinné nadřazeným zákonem o zdravotních službách (např. úmrtí v souvisosti s těhotenstvím, operací, transplantací, děti do 18 let). Snížení počtu pitev však může mít dalekosáhlé důsledky např. s ohledem na kvalitu léčebné péče, protože kliničtí lékaři přicházejí o cennou zpětnou vazbu. Může mít dopad i s ohledem na chybějící či nedostatečné údaje pro forenzní a hygienicko-epidemiologické účely, dále na rodinné příslušníky, hlavně v případech během života nerozpoznaných dědičných onemocnění a v neposlední řadě na vzdělávání studentů medicíny a mladých patologů. Výuka patologie studentů Všeobecného lékařství se tím dostala do více teoretické roviny, kdy jsou vyučující nuceni pitevní cvičení nahradit fotografickou dokumentací. Praktická zkušenost nicméně chybí i mladým patologům, kterým nedostatek pitev brání v přípravě k atestaci.

 

V indikaci léčby se stále významněji uplatňuje i molekulární patologie vyšetřováním prediktivních markerů zejména u solidních nádorů, např. karcinomu prsu, kolorekta a plic, které je v některých případech podmínkou pro indikaci cílené biologické léčby. Nejčastěji se provádí mutační analýza definovaných genových oblastí pomocí metod založených na PCR nebo sledování cytogenetických změn pomocí metody FISH. Další molekulárně biologická vyšetření jsou prováděna za účelem upřesnění diagnózy v případech, kdy jsou histomorfologické a imunohistochemické metody nedostačující.

 

Přehled dostupných vyšetření, seznam imunohistochemických protilátek a metod prováděných v Laboratoři molekulární patologie našeho ústavu najdete na stránkách VFN: http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/ustav-patologie/laboratorni-vysetreni/

 

Na ústavu probíhají výzkumné projekty zaměřené zejména na onkologickou problematiku, patologii urogenitálního traktu, krvetvorby či např. prsu. V rámci pracoviště fungují Výzkumné laboratoře nádorových onemocnění: http://pau.lf1.cuni.cz/vyzkumne-laboratore-nadoru

 

Pedagogická činnost je zaměřena na pregraduální výuku studentů magisterských programů Všeobecné a Zubní lékařství v českém i anglickém jazyce a na výuku studentů bakalářských oborů (Adiktologie, Ergoterapie, Fyzioterapie, Všeobecná sestra, Zdravotnická technika). Pracoviště se věnuje i postgraduální výuce v rámci doktorských studijních programů (Ph.D.). Ústav je akreditovaný pro postgraduální vzdělávání patologů v ČR.

Ústav patologie 1.LF UK a VFN Ústav patologie 1.LF UK a VFN Ústav patologie 1.LF UK a VFN Ústav patologie 1.LF UK a VFN Ústav patologie 1.LF UK a VFN Ústav patologie 1.LF UK a VFN Ústav patologie 1.LF UK a VFN Ústav patologie 1.LF UK a VFN Ústav patologie 1.LF UK a VFN Ústav patologie 1.LF UK a VFN Ústav patologie 1.LF UK a VFN Ústav patologie 1.LF UK a VFN Ústav patologie 1.LF UK a VFN Ústav patologie 1.LF UK a VFN