1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
helenaskalova1 08.04.2016

Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů

5877

Evropský fond pro regionální rozvoj

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

 

Projekt „Výzkumné laboratoře nádorů“, CZ.2.16/3.1.00/24509, byl realizován z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, Prioritní osy 3 Inovace a podnikání, Oblasti podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu, vývoje a praxí, 14. výzvy.

 

V projektu nejprve proběhla příprava výběrového řízení, a to zejména technických podmínek dle § 45 ZVZ, dále technických parametrů a specifikací laboratorních přístrojů, kdy příjemce jako zadavatel výběrového řízení vycházel z detailního popisu poptávaných přístrojů, který je uveden ve Studii proveditelnosti, kapitola 4.5.5. Proces přípravy a realizace projektu, oddíl 2) Fáze investiční (realizační).

 

Dále si příjemce zpracoval předmět plnění do zadávacího řízení a navrhl další obchodní podmínky, poté zpracoval finální zadávací dokumentaci tak, že sečetl předpokládanou hodnotu obdobných plnění, tj. postupoval dle § 98 platného zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. a pozdějších předpisů a příručky OPPK.

 

Nakonec příjemce jako zadavatel výběrového řízení vyhlásil jednu veřejnou zakázku, dělenou na 7 částí, tzn. některé plánované přístroje byly sloučeny s přístroji s obdobným účelem a stejným okruhem dodavatelů, a tudíž tedy i jedna část obsahovala více přístrojů.

Pro hodnocení nabídek podaných k části 1 zvolil příjemce jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky dle § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ. Dílčí kritéria: A.Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH - váha 70 %, B: Technické parametry - váha 30 %. Pro hodnocení nabídek podaných k částem 2 až 7 zvolil zadavatel základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídkovou cenu dle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ.

Zadávací řízení bylo ukončeno podpisem 7 kupních smluv, následně pak v souladu s těmito uzavřenými smlouvami proběhl nákup přístrojového vybavení, které umožnilo seskupení původních i nově získaných přístrojů do jednoho funkčního celku Výzkumné laboratoře nádorů VLNO.

 

Dodání přístrojů a realizace plateb proběhla takto:

1. Transmisní elektronový mikroskop s fotografickou a digitální kamerou/část VZ 1/dodán 24.9.2015/

2. Fluorescenční mikroskop/část VZ 2/dodán 25.9.2015/

3. Obrazový analyzátor - modul pro cytogenetiku včetně PC, monitoru/část VZ 2/dodán 25.9.2015/

4. PCR box/část VZ 3/dodán 22.9.2015/

5. Centrifuga /část VZ 4/dodán 14.9.2015/

6. Elektroforéza + zdroj /část VZ 3/dodán 22.9.2015/

7. Fluorometr/část VZ 5/dodán 13.9.2015/

8. DNA integrovaný centrifugační koncentrátor s vývěvou /část VZ 3/dodán 22.9.2015/

9. Světelný mikroskop s kamerou/2/ 2x /část VZ 2/dodán 25.9.2015/

10. Tissue microarray (TMA) /část VZ 6/dodán 25.9.2015/

11. Obrazový analyzátor - modul pro světelnou mikroskopii včetně PC, monitoru /část VZ 2/dodán 25.9.2015/

12. Automat na izolaci DNA /část VZ 3/dodán 22.9.2015/

13. Homogenizátor tkání pro následnou izolaci NK/část VZ 7/dodán 15.9.2015/.

Další informace zde.

 

Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů
počet zobrazení: 2795 poslední aktualizace: helenaskalova1, 08.04.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.