1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
02.03.2022

Pravidla pro konání a průběh zkoušek z patologie v LS 2021/22

1) Vypsání termínů zkoušek

Termíny zkoušek budou vypsány do 25.3.2022 na SISu.

Budou vypsány všechny zkušební termíny, v nichž je možné zkoušku konat. V letošním roce je trvá zkouškové období do 16.9.2022 a termínů je jako každoročně vypsán velký nadbytek, upozorňujeme ale, že jako každý rok jsou termíny (data i počty) neměnné a jejich žádné další úpravy nejsou možné. Přihlašování na první část zkouškového období bude otevřeno dle harmonogramu od 5.4.2022.

Poslední zkouškový termín bude vypsán do 16.9.2022 (rektorátní a fakultní úprava, poté již žádné zkoušky nelze konat ani o jejich konání žádat, a to ani v případě nevyčerpání všech termínů!).

Prázdninové termíny a druhá polovina zkouškového období se pro zápis otevřou až v posledních dnech hlavního (červnového) zkouškového období.

Vypsány budou termíny v těchto obdobích:

- předtermíny: po splnění studijních povinností nezbytných k absolvování zkoušky (zápočet ze zimního a letního semestru), v průběhu posledních dvou výukových týdnů. Upozorňujeme na skutečnost, že studenti se zájmem o předtermín budou muset o zápočet zažádat o 2 – 3 týdny před skončením letního semestru, k čemuž budou muset vyčerpat povolené absence, další absence nad rámec uvedených 3 nejsou možné. Pravidlo max. tří absencí v praktiku během celého semestru je platné obecně.

- v řádném zkouškovém období LS (tj. v červnu dle harmonogramu akademického roku)

- v období prázdnin (tj. v červenci a srpnu, nejedná se však o řádné zkouškové období a bude vypsán pouze omezený počet termínů).

- v 2. části řádného zkouškového období v září (dle harmonogramu akademického roku)

Dále upozorňujeme, že řádné termíny jsou v SIS plánovány od 8:00, nicméně z organizačních důvodů mohou být studenti na zkoušku zváni i na jinou hodinu. Toto by proběhlo vždy individuálně předem, a to emailem či alternativně telefonicky.

2) Pravidla zápisu a odhlašování na zkoušku

Zahájení zapisování k termínům bude vyznačeno v SISu a bude rozdílné pro jednotlivé skupiny termínů.

Bude pro následující skupiny termínů:

- předtermíny + řádné zkouškové období: od 5.4.2022

- letní prázdniny + 2. část zkouškového období v září: po skončení řádných termínů v červnu

Konat zkoušku může student pouze tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má-li splněny všechny rekvizity ke zkoušce.

Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu, ale konání zkoušky je kromě zápočtu z daného předmětu limitováno i splněním předmětu, který je (pre)rekvizitou. Student, který nebude mít dané rekvizity splněny, bude před zkouškou při kontrole z termínu vyšrktnut, o čemž obdrží e-mail. Termín tímto odhlášením neztrácí.

Zápis na termíny bude možný nejpozději 2 dny před konáním zkoušky.

Odhlašování bude možné do 3 dnů před konáním zkoušky.

3) Nedostavení se ke zkoušce a omluva

Student, který se nedostaví ke zkoušce a neomluví se, tak není klasifikován, ale termín zkoušky propadá.

Ve výjimečných případech, kdy se student již nemůže odhlásit ze zkoušky a důvod omluvy vznikne v období 1-2 dny před zkouškou student musí poslat omluvu doložitelných důvodů):

na adresu: Alena Gajdošová, alena.gajdosova@lf1.cuni.cz

s vysvětlením a doložením důvodu omluvy.

Opožděnou omluvu studenta (po termínu zkoušky) lze uznat pouze ze závažných a doložených důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise.

O výsledku uznání omluvy bude student informován, teprve poté bude provedena úprava v SIS a student se bude moci zapsat na nový termín. Vedoucí předmětu si může vyžádat upřesnění omluvy či jejího důvodu, pokud nebude omluva dostatečná.

4) Opakování zkoušky

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští (SZŘ UK čl. 6, odst. 16). Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky.

5) Pravidla průběhu zkoušky

Ústní zkouška - zkoušeny jsou 3 ústní otázky.

  • Podmínkou ústní zkoušky je zápočet
  • Na přípravu každé otázky má student pět minut - buď 15 minut vcelku na všechny otázky, popř. odpovídající část, střídá-li se u jednoho examinátora více studentů, může být přípravný čas rozložen.
  • pořadí otázek je pevné – nelze začínat druhou či poslední
  • žádná z otázek nesmí být zodpovězena nedostatečně. Pokud je nedostatečně zodpovězena první nebo druhá otázka, zkouška může být ukončena bez probírání otázek zbývajících.
  • ke zkoušce nejsou povoleny žádné pomůcky, zejm. ne mobilní telefony či vlastní poznámky pořízené jindy než v přípravné době
  • občerstvení a nápoje se konzumují před zkouškou, nikoli při zkoušce, či v přípravné době.
  • návštěva toalety v případě již zadaných otázek může být dle uvážení examinátora důvodem k zadání jiných otázek
  • reprobační interval se doporučuje nejméně jeden týden
  • volba konkrétního examinátora není možná.

Výsledek zkoušky bude zapsán do SISu do 24h.

Nepokoušejte se prosím o podvod v průběhu zkoušky (více informací zde).

Odhlášení nebo omluva ze zkoušky musí odpovídat Pravidlům pro organizaci studia.

 

počet zobrazení: 1069 poslední aktualizace: 02.03.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.