1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
08.04.2016

Projekt OPPK Výzkumné laboratoře nádorů

5877

Evropský fond pro regionální rozvoj

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Projekt „Výzkumné laboratoře nádorů“, CZ.2.16/3.1.00/24509, byl realizován z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, Prioritní osy 3 Inovace a podnikání, Oblasti podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu, vývoje a praxí, 14. výzvy.

V projektu nejprve proběhla příprava výběrového řízení, a to zejména technických podmínek dle § 45 ZVZ, dále technických parametrů a specifikací laboratorních přístrojů, kdy příjemce jako zadavatel výběrového řízení vycházel z detailního popisu poptávaných přístrojů, který je uveden ve Studii proveditelnosti, kapitola 4.5.5. Proces přípravy a realizace projektu, oddíl 2) Fáze investiční (realizační).

Dále si příjemce zpracoval předmět plnění do zadávacího řízení a navrhl další obchodní podmínky, poté zpracoval finální zadávací dokumentaci tak, že sečetl předpokládanou hodnotu obdobných plnění, tj. postupoval dle § 98 platného zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. a pozdějších předpisů a příručky OPPK.

Nakonec příjemce jako zadavatel výběrového řízení vyhlásil jednu veřejnou zakázku, dělenou na 7 částí, tzn. některé plánované přístroje byly sloučeny s přístroji s obdobným účelem a stejným okruhem dodavatelů, a tudíž tedy i jedna část obsahovala více přístrojů.

Pro hodnocení nabídek podaných k části 1 zvolil příjemce jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky dle § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ. Dílčí kritéria: A.Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH - váha 70 %, B: Technické parametry - váha 30 %. Pro hodnocení nabídek podaných k částem 2 až 7 zvolil zadavatel základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídkovou cenu dle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ.

Zadávací řízení bylo ukončeno podpisem 7 kupních smluv, následně pak v souladu s těmito uzavřenými smlouvami proběhl nákup přístrojového vybavení, které umožnilo seskupení původních i nově získaných přístrojů do jednoho funkčního celku Výzkumné laboratoře nádorů VLNO.

Dodání přístrojů a realizace plateb proběhla takto:

1. Transmisní elektronový mikroskop s fotografickou a digitální kamerou/část VZ 1/dodán 24.9.2015/

2. Fluorescenční mikroskop/část VZ 2/dodán 25.9.2015/

3. Obrazový analyzátor - modul pro cytogenetiku včetně PC, monitoru/část VZ 2/dodán 25.9.2015/

4. PCR box/část VZ 3/dodán 22.9.2015/

5. Centrifuga /část VZ 4/dodán 14.9.2015/

6. Elektroforéza + zdroj /část VZ 3/dodán 22.9.2015/

7. Fluorometr/část VZ 5/dodán 13.9.2015/

8. DNA integrovaný centrifugační koncentrátor s vývěvou /část VZ 3/dodán 22.9.2015/

9. Světelný mikroskop s kamerou/2/ 2x /část VZ 2/dodán 25.9.2015/

10. Tissue microarray (TMA) /část VZ 6/dodán 25.9.2015/

11. Obrazový analyzátor - modul pro světelnou mikroskopii včetně PC, monitoru /část VZ 2/dodán 25.9.2015/

12. Automat na izolaci DNA /část VZ 3/dodán 22.9.2015/

13. Homogenizátor tkání pro následnou izolaci NK/část VZ 7/dodán 15.9.2015/.

Další informace najdete po kliknutí na nadpis této stránky.